معرفی

بهبانسوار پایتخت و بزرگترین شهر ایالت ادیشا هند است. این مرکز از اهمیت اقتصادی ، آموزشی و فرهنگی هند شرقی است.

  • ارز به روپیه
  • زبان هندی ، انگلیسی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان