معرفی

شهر کارتاگنا بندر بزرگی است که در سال 1533 در سواحل شمالی کلمبیا در منطقه ساحل کارائیب تاسیس شده است.