معرفی

کلن بزرگترین شهر پرجمعیت ترین ایالت فدرال آلمان ، نوردراین-وستفالن و چهارمین شهر پرجمعیت آلمان است.

  • ارز یورو
  • زبان آلمانی