معرفی

همپشایر یک شهرستان در جنوب انگلیس است. شهرستان شهرستان شهر وینچستر است. دو شهر بزرگ آن ، ساوتهمپتون و پورتسموث ، بصورت جداگانه به عنوان مقامات واحد اداره می شوند. بقیه شهرستان توسط شورای شهرستان همپشایر اداره می شود.

  • ارز پوند استرلینگ
  • زبان انگلیسی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان