معرفی

هانگزو پایتخت و پرجمعیت ترین شهر استان ژجیانگ جمهوری خلق چین است.

  • ارز رنمینی
  • زبان مامورین عالیرتبه
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان