معرفی

شهر کویت پایتخت و بزرگترین شهر کویت است. واقع در قلب کشور در ساحل خلیج فارس ، و شامل مجلس شورای ملی کویت (پارلمان) ، بیشتر دفاتر دولتی ، مقر اکثر شرکت ها و بانک های کویت ، مرکز مسلم سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی امارت است. .

  • ارز کیلو دینار
  • زبان عربی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان