معرفی

مندوزا مرکز استان مندوزا در آرژانتین است.

  • ارز پزو آرژانتین
  • زبان اسپانیایی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان