معرفی

کیهانشین یک کلان شهر در منطقه کانزای ژاپن است که شامل کلان شهرهای شهرهای کیوتو در استان کیوتو ، اوزاکا در استان اوزاکا و کوبه در استان هیوگو است.

  • ارز ین
  • زبان ژاپنی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان