معرفی

پتنا پایتخت و بزرگترین شهر ایالت بیهار در هند است. پاتنا بعد از کلکته دومین شهر بزرگ هند شرقی است.

  • ارز به روپیه
  • زبان هندی ، انگلیسی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان