معرفی

پورتو الگر پایتخت و بزرگترین شهر ایالت ریو گرانده دو سول برزیل است.

  • ارز واقعی برزیل
  • زبان پرتغالی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان