معرفی

الله آباد ، نام رسمی آن به پرایاگرج ، و همچنین به نام ایله آباد و پرایاگ ، شهری در ایالت اوتار پرادش هند است. این مرکز اداری منطقه الله آباد - پرجمعیت ترین منطقه در ایالت و سیزدهم منطقه پرجمعیت هند - و بخش الله آباد است.

  • ارز به روپیه
  • زبان هندی ، انگلیسی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان