معرفی

زاربروکن پایتخت و بزرگترین شهر ایالت زارلند آلمان است. زاربروکن مرکز اداری ، تجاری و فرهنگی زارلند است و در کنار مرز فرانسه قرار دارد.

  • ارز یورو
  • زبان آلمانی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان