معرفی

سگد سومین شهر بزرگ مجارستان ، بزرگترین شهر و مرکز منطقه ای دشت بزرگ جنوب و مقر شهرستان شهرستان Csongrád است. دانشگاه سگد یکی از برجسته ترین دانشگاه های مجارستان است.

  • ارز Forint انگلستان
  • زبان مجارستانی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان