معرفی

تیروچیراپاللی ، تیروچی یا تریچی نیز نامیده می شود ، یک شهر بزرگ ردیف دوم در ایالت تامیل نادو هند و مقر اداری منطقه تیروچیپراپالی است.

  • ارز به روپیه
  • زبان هندی ، انگلیسی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان