معرفی

والپارایسو یک شهر بزرگ ، بندر دریایی ، پایگاه دریایی و مرکز آموزشی در کمون والپارایسو ، شیلی است. "والپارایسوی بزرگ" سومین منطقه بزرگ کلانشهر در کشور است.