معرفی

ولز کشوری است که بخشی از پادشاهی متحده است. از شرق با انگلستان ، از شمال و غرب با دریای ایرلند و از جنوب با کانال بریستول همسایه است.

  • ارز پوند استرلینگ
  • زبان انگلیسی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان