معرفی

ساراگوسا مرکز استان ساراگوسا و جامعه خودمختار آراگون اسپانیا است. این رودخانه در کنار رود ابرو و انشعابات آن ، Huerva و Gállego ، تقریباً در مرکز آراگون و حوضه ابرو واقع شده است.

  • ارز یورو
  • زبان اسپانیایی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان